HİZMETLERİMİZ


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Tam Tasdik Hizmetleri (Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki)
 • Katma Değer Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri
 • Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında KDV Tecil-Terkin İşlemleri
 • TÜBİTAK Ar-Ge Yardımları ve Destekleme İşlemlerine Yönelik Hizmetler
 • Avrupa Birliği Fonlarınca Desteklenen Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması
 • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili Tasdik Hizmetleri
 • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesiyle İlgili Tasdik İşlemleri
 • Sermaye Artışıyla İlgili Tespit Raporlarının Hazırlanması
 • Birleşme ve Nevi Değişikliği İle İlgili Özvarlık ve Değer Tespiti Raporlarının Hazırlanması
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet, İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti Hizmetleri
 • Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi ve Raporlanması
 • Radyo ve Televizyonların RTÜK Paylarının Tespiti İşlemleri
 • Şirketlerin Kuruluş ve Değişiklik İşlemlerine Yönelik Hizmetler
 • Diğer Tasdik ve Raporlama Hizmetleri

DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ

 • Muhasebe, Vergi, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Dış Ticaret, Kambiyo, Hazine Taşınmazları, Teşvik Mevzuatı ve Diğer Mali Mevzuat Konularında Danışmanlık Hizmetleri
 • Mali Yapıyla İlgili Kontrol ve Revizyon Hizmetleri
 • Şirket Kuruluş, Birleşme, Nevi Değişikliği ve Bölünme İşlemleriyle İlgili Süreçlerin Planlanması ve Yönetimi
 • Şirket Ana Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Hazırlanması, Revize Edilmesi
 • Ticari Sözleşmelerin Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Mevzuatı ve Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi, Risk Analizinin Yapılması, Revizesi
 • Çalışanlar ile Yapılacak Hizmet Sözleşmelerinin İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Çerçevesinde Hazırlanması
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Kapsamında Mali Tabloların Denetimi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Kapsamında Konsolidasyon İşlemleri
 • Muhasebe Sisteminin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile Uyumlu Hale Getirilmesi
 • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Konusunda Danışmanlık
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Şube ve İrtibat Bürosu Açılış İşlemleri
 • Yabancı Ortaklı Şirket Oluşumları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Şirket Oluşumları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Mali Uygulamalar Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 • Sürekli ve Güncel Mevzuat Desteğinin Genel ve Özel Amaçlı Sirküler Halinde Sağlanması

UZLAŞMA, VERGİ İNCELEMESİ VE UYUŞMAZLIK İŞLEMLERİ

 • Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
 • Vergi İhtilafları ile İlgili Süreçlerin Yönetilmesi
 • Vergi İncelemeleriyle İlgili Danışmanlık Hizmetleri

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • Şirket Amaçlarına Uygun Mali Yapının (Muhasebe, Satın Alma, Stok, Pazarlama, İnsan Kaynakları vb.) Tespiti ve Kurulması
 • Mali Yapıyla İlgili Yönetim ve Denetim Süreçlerinin Planlanması ve Uygulanması
 • Mali Mevzuatla Sağlanan Avantajlar Çerçevesinde Yatırım Yeri Analizleri
 • Genel Muhasebe Sisteminin Kurulması, Revizesi ve Diğer Mali Birimlerle Entegrasyonu
 • Maliyet Muhasebesi Sisteminin Kurulması, Revizesi ve Diğer Mali Birimlerle Entegrasyonu
 • Yönetim Muhasebesi Sisteminin Kurulması, Revizesi ve Diğer Mali Birimlerle Entegrasyonu
 • Bütçe Sisteminin Kurulması ve Yönetimi
 • Muhasebe Sistemlerinin Bütçe Sistemi ile Uyumlu Hale Getirilmesi ve Bütçe Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Raporlanması
 • Firma Faaliyetlerinin ve Faaliyet Sonuçlarının Verimlilik ve Karlılık Analizlerinin Yapılarak Raporlanması

VERGİ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

 • Finansman Kaynaklarının, Vergi Maliyetleri Açısından Analizi ve Raporlanması
 • Sektörel ve Coğrafi Vergi İndirim, İstisna ve Muafiyetlerinin Tespiti
 • Mali Sistemin Risk Analizinin Yapılarak Gerekli Tedbirlerin Alınması, Risk Analizi Süreçlerinin Yönetimi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Açısından Vergi Planlaması
 • Serbest Bölgeler Mevzuatı Açısından Vergi Planlaması
 • Yabancı Sermayeli Şirketlerde Vergi Planlaması
 • Şirket Ortaklarının Şahsi Gelir Vergisi Yükümlülüklerinin Planlanması

MALİ YAZILIM VE RAPORLAMA

 • Mali Sistemin Verimli ve Etkin çalışması İçin Gerekli Mevcut Bilişim Yapısının Analizi,
 • Mevcut Yazılım Yapısının Revizyonu ve/veya Hedeflere Uygun Yeni Yazılımın Seçimi,
 • Yeni Yazılımının ve/veya Revizyonların, Mali Sisteme Uyarlanması ve Sistemin Etkin Olarak Çalıştırılması Konusunda Danışmanlık Yapılması,
 • Gerekli Görev, Yetki, Onay Tanımlarının ve Sistem Prosedürlerinin Tespiti ve Uygulanması,
 • Bütçeleme Sisteminin Uyarlanması ve Etkin Olarak İşletilmesinin Sağlanması,
 • Günlük, Haftalık ve Aylık Dönemler İtibariyle Çıkarılan Mali Raporların ve Finansal Tabloların Dizayn Edilmesi, Düzenlenmesi ve Yorumlanması,
 • Mali Rapor ve Tabloların, Mevcut Bilişim Ortamında Güncel ve Aktif Olarak Hazırlanmasının Sağlanması.

DİĞER HİZMETLER

 • Genel Kurul Faaliyetlerinin Tüm Süreçlerini Kapsayan Danışmanlık Hizmetleri,
 • Yabancı Personel Çalıştırma İzinleri Gibi İhtisas Başvuruları ve Takipleri,

TEŞVİK VE DESTEK DANIŞMANLIĞI

 • Mevcut Hukuksal Düzenlemeler Çerçevesinde Firma Tarafından Kullanabilecek Destek, Teşvik, İstisna, İndirim ve Muafiyetleri Tespit Etmek
 • Teknolojik Faaliyetler, AR-GE ve Yazılım Faaliyetlerine Yönelik Destek ve Teşviklerle İlgili Analizler ve Organizasyonlar Yapmak
 • TTGV ve TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek ve Teşvikler Hakkında Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetleri Sunmak
 • Yapılması Planlanan Yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanması ve Yararlanılabilecek Destek Unsurları Konularında Danışmanlık
 • Döviz Kazandırıcı İşlemlerle İlgili Belgelendirme ve Danışmanlık